Elementor #23478

슈링크 리프팅 업그레이드되어 더 강력한 리프팅 / 속도는 빨라지고 통증은 감소

슈링크 리프팅이란?

슈링크는 고강도 집속 초음파 HIFU를 이용한 리프팅 장비로,
피부 표면의 손상 거의 없이 근막(SMAS) 층에 에너지를 집속 시켜
콜라겐을 재생하고 늘어진 조직을 수축하여 전체적인 탄력 개선이 가능한 리프팅입니다.

슈링크 턱 라인, 볼, 광대뿐 아니라 굴곡진 면이나 눈가 등
세밀한 부분까지 에너지를 전달해 꼼꼼한 리프팅이 가능한 것이 장점이며 강한 초음파 모드로 더욱 더 세밀하게 초음파 에너지를 전달합니다.


2.5배 빨라진 레이저 조사 속도로 시술 시간을 단축해 적은 통증으로 편안하게 시술받을 수 있습니다.

Shurink

시술과정 슈링크 리프팅

STEP 01

세안

STEP 02

겔도포

STEP 03

레이저

STEP 04

모델링팩팩

슈링크 리프팅 장점


01

400여개 열 응고점으로 강력한 에너지 투입


02

강한 초음파 모드로 피부 상태와 부위에 따라 선택 가능


03

굴곡진 작은 부위까지 섬세한 리프팅


04

양방형 조사방식으로 속도는 빨라지고 통증은 DOWN, 피부탄력 UP!

슈링크 유니버스 리프팅 장점


01

강력한 에너지 투입


02

2가지 강한 초음파 모드로 피부 상태와 부위에 따라 선택 가능


03

굴곡진 작은 부위까지 섬세한 리프팅


04

양방형 조사방식으로 속도는 빨라지고 통증은 DOWN, 피부탄력 UP!

슈링크 리프팅 Q&A

슈링크는 초음파를 이용한 리프팅 장비로, 피부 표면의 손상 거의 없이 근막(SMAS) 층에 에너지를 집속시켜
늘어진 조직을 수축하여 리프팅 효과를 기대할 수 있습니다.
턱 라인/볼/광대 라인 등의 처짐 개선이나, 전체적인 탄력 개선을 원할 때 진행할 수 있는 시술입니다.

고객님의 피부 상태와 관리 방법에 따라 효과 및 시술주기의 차이가 있지만  3~4주 주기로 3회이상 시술을 권해드리며,  2-4주 간격으로 주기적 시술 받으시면 효과가 극대화 될 수 있습니다.

개개인마다 상이할 수 있으나 보통 시술 후 2~3주 뒤 부터 서서히 효과가 나타나기 시작하여 약 3~6개월까지도 효과가 지속될 수 있습니다.

Khuyến Mãi Chưa Bao Gồm VAT

Shurink 300 Shots

(Performed by Vietnamese Doctors)

2,800,000 VND (6,500,000 VND)~ 110 USD
Shurink 100 Shots

(Performed by Vietnamese Doctors)

1,800,000 VND ~ 71 USD
Shurink Full Face 500 Shots

(Performed by Vietnamese Doctors)

7,200,000 VND ~ 283 USD

Dịch Vụ Liên Quan Shurink

Jawline Botox

Slim jawline, bring to Customer a V.line face look

1,200,000 VND ~ 47 USD
Face Filler

Fills eye sockets, cheek hollows, temple hollows,... bring to Customers a youthful Face look

2,000,000 VND ~ 79 USD
Dermotoxin

Eliminates lithium wrinkles, repels aging, increases elasticity and makes the skin surface firmer

4,000,000 VND ~ 157 USD

Căng Chỉ

Là phương pháp thẩm mỹ không phẫu thuật giúp trẻ hoá và kiến tạo đường nét gương mặt sắc sảo hơn

7,900,000 đ ~