Chính Sách Bảo Mật

AURA CLINIC TRÂN TRỌNG THÔNG BÁO ĐẾN

QUÝ KHÁCH HÀNG

Về việc Aura Beauty Clinic áp dụng Điều khoản và Điều kiện chung về bảo vệ dữ liệu cá nhân (“Điều khoản và Điều kiện chung”) theo Nghị định số 13/2023/NĐ-CP v/v bảo vệ dữ liệu cá nhân (“BVDLCN”) được ban hành bởi Chính phủ. 

Trong quá trình thiết lập mối quan hệ giữa Aura Beauty Clinic và Quý Khách hàng, Aura Beauty Clinic có thể thu thập và xử lý dữ liệu cá nhân của Quý Khách hàng. 

Bằng cách lựa chọn truy cập, đăng ký sử dụng dịch vụ tại Aura Beauty Clinic, Quý khách đồng ý áp dụng, phối hợp và cam kết tuân thủ Điều khoản và điều kiện chung về bảo vệ và xử lý dữ liệu cá nhân của Aura Beauty Clinic này. 

Việc cho phép này sẽ có hiệu lực và bắt đầu từ thời điểm Quý khách đồng ý cho đến khi có quyết định rút lại sự đồng ý hoặc tự động kết thúc trong các trường hợp theo quy định của pháp luật. Nếu Quý khách hàng không đồng ý cho phép xử lý dữ liệu theo quy định này, vui lòng không sử dụng các dịch vụ của chúng tôi hoặc truy cập nền tảng của chúng tôi hoặc thông báo ngay cho chúng tôi về việc không đồng ý của Quý khách trong trường hợp bạn đã đồng ý trước đó. 

Aura Beauty Clinic cam kết đảm bảo an toàn và BVDLCN của Quý Khách hàng theo quy định của pháp luật Việt Nam (Chi tiết tại trang sau). 

Điều khoản và Điều kiện chung về bảo vệ dữ liệu cá nhân là một phần không thể tách rời của các thỏa thuận, điều khoản và điều kiện chi phối mối quan hệ giữa Aura Beauty Clinic và Quý Khách hàng.

Điều khoản và Điều kiện chung về bảo vệ dữ liệu cá nhân này bao gồm nhưng không giới hạn các nội dung sau:

  •  Thu thập dữ liệu cá nhân của Quý Khách hàng.
  • Mục đích xử lý dữ liệu cá nhân của Quý Khách hàng.
  • Biện pháp BVDLCN.
  • Thông tin liên hệ xử lý dữ liệu cá nhân của Quý Khách hàng. 

Điều khoản và Điều kiện chung này có thể được sửa đổi theo thời gian. Thông báo về bất kỳ sự sửa đổi nào sẽ được đăng tải trên trang chủ của Aura Beauty Clinic: https://auraclinic.vn/ và/hoặc các phương tiện liên lạc khác mà Aura Beauty Clinic cho là phù hợp. 

ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN CHUNG VỀ VIỆC

BẢO VỆ DỮ LIỆU CÁ NHÂN

01. Những Quy Định Chung

1.1. Điều khoản và điều kiện chung về bảo vệ dữ liệu cá nhân (gọi chung là “Điều khoản và điều kiện chung về BVDLCN”) là một phần không thể tách rời của các thỏa thuận, điều khoản và điều kiện chi phối mối quan hệ giữa Khách hàng với Aura Beauty Clinic và các công ty có liên quan đến Aura Beauty Clinic. 

1.2. Để tránh nhầm lẫn, Điều khoản và điều kiện chung về BVDLCN chỉ áp dụng cho các Khách hàng cá nhân. 

1.3. Aura Beauty Clinic đề cao và tôn trọng quyền riêng tư, bảo mật và an toàn thông tin cá nhân. Đồng thời, Aura Beauty Clinic luôn nỗ lực bảo vệ thông tin cá nhân, quyền riêng tư của Khách hàng (bao gồm cả những chủ thể có liên quan của Khách hàng) và tuân thủ quy định pháp luật Việt Nam thông qua những biện pháp bảo vệ dữ liệu cá nhân đáp ứng và phù hợp với các tiêu chuẩn quốc tế. 

1.4. Aura Beauty Clinic chỉ thu thập, xử lý và lưu trữ dữ liệu cá nhân của Khách hàng phù hợp với quy định của pháp luật và trong phạm vi (các) thỏa thuận giữa Aura Beauty Clinic và Khách hàng. 

1.5. Bằng việc cung cấp dữ liệu cá nhân của một bên thứ ba (nếu có) cho Aura Beauty Clinic, Khách hàng cam đoan, bảo đảm và chịu trách nhiệm rằng Khách hàng đã có được sự đồng ý hợp pháp của bên thứ ba đó cho việc xử lý và thông tin về việc Aura Beauty Clinic là chủ thể xử lý các thông tin cá nhân cho các mục đích được nêu tại Điều khoản và điều kiện chung về BVDLCN. 

1.6. Phụ thuộc vào vai trò của Aura Beauty Clinic trong từng tình huống cụ thể là 

(i) Bên Kiểm soát dữ liệu cá nhân; 

(ii) Bên Xử lý dữ liệu cá nhân; hoặc 

(iii) Bên Kiểm soát và xử lý dữ liệu, 

Aura Beauty Clinic sẽ thực hiện các quyền hạn và trách nhiệm tương ứng theo quy định của pháp luật hiện hành. 

1.7. Điều khoản và điều kiện chung về BVDLCN sẽ được ưu tiên áp dụng trong trường hợp có bất kỳ xung đột hoặc mâu thuẫn nào với các thỏa thuận, điều khoản và điều kiện chi phối mối quan hệ của Khách hàng với Aura Beauty Clinic, cho dù được ký kết trước, vào ngày hoặc sau ngày Khách hàng chấp thuận Điều khoản và điều kiện chung về BVDLCN này. 

1.8. Tất cả các quyền và nghĩa vụ của Aura Beauty Clinic và Khách hàng tại Điều khoản và điều kiện chung về BVDLCN này sẽ không thay thế, chấm dứt hoặc thay đổi, nhưng sẽ là cộng dồn vào các quyền mà Aura Beauty Clinic và Khách hàng đang có ở bất kỳ văn bản nào và không một điều khoản nào trong Điều khoản và điều kiện chung về BVDLCN này hàm ý hạn chế hoặc xóa bỏ bất kỳ quyền nào trong số các quyền của Aura Beauty Clinic. 

02. Giải Thích Từ Ngữ

2.1. “Dữ liệu cá nhân” là thông tin dưới dạng ký hiệu, chữ viết, chữ số, hình ảnh, âm thanh hoặc dạng tương tự trên môi trường điện tử gắn liền với một con người cụ thể hoặc giúp xác định một con người cụ thể. Dữ liệu cá nhân bao gồm dữ liệu cá nhân cơ bản và dữ liệu cá nhân nhạy cảm. 

2.2. “Dữ liệu cá nhân cơ bản” bao gồm: 

a) Họ, chữ đệm và tên khai sinh, tên gọi khác (nếu có); 

b) Ngày, tháng, năm sinh; ngày, tháng, năm chết hoặc mất tích; 

c) Giới tính; 

d) Nơi sinh, nơi đăng ký khai sinh, nơi thường trú, nơi tạm trú, nơi ở hiện tại, quê quán, địa chỉ liên hệ; 

e) Quốc tịch; 

f) Hình ảnh của cá nhân; 

g) Số điện thoại, số chứng minh nhân dân, số định danh cá nhân, số hộ chiếu, số giấy phép lái xe, số biển số xe, số mã số thuế cá nhân, số bảo hiểm xã hội, số thẻ bảo hiểm y tế; 

h) Tình trạng hôn nhân; 

i) Thông tin về mối quan hệ gia đình (cha mẹ, con cái); 

k) Thông tin về tài khoản số của cá nhân; dữ liệu cá nhân phản ánh hoạt động, lịch sử hoạt động trên không gian mạng; 

l) Các thông tin khác gắn liền với một con người cụ thể hoặc giúp xác định một con người cụ thể mà không thuộc trường hợp dữ liệu cá nhân nhạy cảm. 

2.3. “Dữ liệu cá nhân nhạy cảm” là dữ liệu cá nhân gắn liền với quyền riêng tư của cá nhân mà khi bị xâm phạm sẽ gây ảnh hưởng trực tiếp tới quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân gồm: 

a) Quan điểm chính trị, quan điểm tôn giáo; 

b) Tình trạng sức khỏe và đời tư được ghi trong hồ sơ bệnh án, không bao gồm thông tin về nhóm máu; 

c) Thông tin liên quan đến nguồn gốc chủng tộc, nguồn gốc dân tộc; 

d) Thông tin về đặc điểm di truyền được thừa hưởng hoặc có được của cá nhân; 

e) Thông tin về thuộc tính vật lý, đặc điểm sinh học riêng của cá nhân; 

f) Thông tin về đời sống tình dục, xu hướng tình dục của cá nhân; 

g) Dữ liệu về tội phạm, hành vi phạm tội được thu thập, lưu trữ bởi các cơ quan thực thi pháp luật; 

h) Thông tin giao dịch và thông tin được hàm chứa trong bất kỳ (các) tài khoản khách hàng mà Khách hàng có thể mở với Aura Beauty Clinic, cho dù là tài khoản riêng hay đồng sở hữu với bất kỳ bên nào khác, thể loại sản phẩm và/ hoặc dịch vụ mà Khách hàng đăng ký với Aura Beauty Clinic và các dữ liệu cần thiết khác liên quan đến Khách hàng và (các) giao dịch của Khách hàng với Aura Beauty Clinic, bao gồm nhưng không giới hạn thông tin định danh khách hàng (có thể bao gồm chữ ký, vân tay, ảnh khuôn mặt, và các đặc điểm sinh trắc học khác) và/hoặc các thông tin khác liên quan đến việc cung cấp các sản phẩm và dịch vụ của Aura Beauty Clinic; 

i) Dữ liệu về vị trí của cá nhân được xác định qua dịch vụ định vị; 

k) Dữ liệu cá nhân khác được pháp luật quy định là đặc thù và cần có biện pháp bảo mật cần thiết. 

2.4. “Xử lý dữ liệu cá nhân” là một hoặc nhiều hoạt động tác động tới dữ liệu cá nhân, như: thu thập, ghi, phân tích, xác nhận, lưu trữ, chỉnh sửa, công khai, kết hợp, truy cập, truy xuất, thu hồi, mã hóa, giải mã, sao chép, chia sẻ, truyền đưa, cung cấp, chuyển giao, xóa, hủy dữ liệu cá nhân hoặc các hành động khác có liên quan. 

2.5. “Khách hàng” là cá nhân tiếp cận, tìm hiểu, đăng ký, sử dụng hoặc có liên quan trong quy trình hoạt động, cung cấp các sản phẩm , dịch vụ của Aura Beauty Clinic. 

2.6. “Aura Beauty Clinic” bao gồm trụ sở, văn phòng, chi nhánh, các Công ty trực thuộc, Công ty mẹ, công ty con, công ty thành viên, công ty liên kết của Aura Beauty Clinic hoặc bất kỳ công ty nào trong hệ thống Aura Beauty Clinic. Để làm rõ hơn, các từ ngữ nào chưa được giải thích tại Điều này sẽ được hiểu và áp dụng theo pháp luật Việt Nam 

03. Các hoạt động xử lý dữ liệu cá nhân

3.1. Thu thập dữ liệu cá nhân 

3.1.1. Để Aura Beauty Clinic có thể cung cấp các sản phẩm, dịch vụ cho Khách hàng và/hoặc xử lý các yêu cầu của Khách hàng, Aura Beauty Clinic có thể cần phải và/hoặc được yêu cầu phải thu thập dữ liệu cá nhân, bao gồm: (i) Dữ liệu cá nhân cơ bản và (ii) Dữ liệu cá nhân nhạy cảm có liên quan đến Khách hàng và các cá nhân có liên quan của Khách hàng. 

3.1.2. Aura Beauty Clinic có thể thu thập trực tiếp hoặc gián tiếp những dữ liệu cá nhân này từ Khách hàng khi Khách hàng yêu cầu, hoặc trong quá trình Aura Beauty Clinic cung cấp bất kỳ sản phẩm, dịch vụ nào cho Khách hàng, và từ một hoặc một số các nguồn như được liệt kê dưới đây, bao gồm nhưng không giới hạn: 

a. Thông qua quan hệ được thiết lập giữa Aura Beauty Clinic và Khách hàng khi Khách hàng sử dụng các sản phẩm, dịch vụ của Aura Beauty Clinic hoặc tham gia vào các chương trình, hoạt động hợp pháp của Aura Beauty Clinic; 

b. Từ các nhà cung cấp, bên cung cấp dịch vụ, đối tác, bên liên kết và các bên thứ ba có liên quan đến hoạt động kinh doanh của Aura Beauty Clinic; 

c. Từ các bên thứ ba có quan hệ với Khách hàng, như người sử dụng lao động, đồng sở hữu tài khoản, bên bảo lãnh, bên cung cấp biện pháp bảo đảm; bên giao dịch; 

d. Từ Aura Beauty Clinic Nhà Nước Việt Nam hoặc các cơ quan có thẩm quyền khác tại Việt Nam; 

e. Từ hoạt động phân tích các hoạt động của Khách hàng trong quá trình sử dụng các sản phẩm, dịch vụ tại Aura Beauty Clinic; 

f. Từ những nguồn của bên thứ ba, mà Khách hàng đồng ý việc chia sẻ/cung cấp dữ liệu cá nhân, hoặc những nguồn mà việc thu thập được pháp luật yêu cầu hoặc cho phép. 

3.2. Mục đích xử lý dữ liệu cá nhân 

3.2.1. Aura Beauty Clinic có thể xử lý dữ liệu cá nhân cho một hoặc nhiều mục đích sau đây: 

a. Xác minh tính chính xác, đầy đủ của các thông tin được Khách hàng cung cấp; xác định hoặc xác thực danh tính của Khách hàng và thực hiện quy trình xác thực khách hàng; 

b. Xử lý việc đăng ký của Khách hàng đối với bất kỳ sản phẩm và dịch vụ nào do Aura Beauty Clinic đề xuất hoặc cung cấp (bao gồm nhưng không giới hạn các sản phẩm của bên thứ ba); 

c. Cung cấp các sản phẩm, dịch vụ do Aura Beauty Clinic hoặc các thành viên trong hệ thống Aura Beauty Clinic đề xuất hoặc cung cấp; 

d. Liên hệ với Khách hàng nhằm trao đổi thông tin, giao các hóa đơn, các báo cáo hoặc các tài liệu khác có liên quan; 

e. Thông báo cho Khách hàng các thông tin về quyền lợi, thay đổi các tính năng của sản phẩm, dịch vụ 

f. Quản lý và đánh giá các hoạt động kinh doanh bao gồm thiết kế, cải tiến và nâng cao chất lượng các các sản phẩm, dịch vụ của Aura Beauty Clinic hoặc thực hiện các hoạt động truyền thông tiếp thị; 

g. Lập bệnh án, các loại báo cáo hoạt động hoặc các loại báo cáo liên quan khác theo quy định pháp luật; 

h. Thực hiện nghiên cứu thị trường, khảo sát và phân tích dữ liệu liên quan đến bất kỳ các sản phẩm, dịch vụ nào do Aura Beauty Clinic cung cấp (dù được thực hiện bởi Aura Beauty Clinic hay một bên thứ ba khác mà Aura Beauty Clinic hợp tác) mà có thể liên quan đến Khách hàng; 

i. Bảo vệ lợi ích hợp pháp của Aura Beauty Clinic và tuân thủ các quy định pháp luật liên quan; 

j. Ngăn chặn hoặc giảm thiểu mối đe doạ đối với tính mạng, sức khỏe của người khác và lợi ích công cộng; 

k. Để đáp ứng, tuân thủ các chính sách nội bộ của Aura Beauty Clinic, các thủ tục và bất kỳ quy tắc, quy định, hướng dẫn, chỉ thị hoặc yêu cầu được ban hành bởi Cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định pháp luật; 

l. Để bảo vệ hoặc thực thi các quyền của Aura Beauty Clinic, bao gồm việc để thu các khoản phí, lệ phí và/hoặc để thu hồi bất kỳ khoản nợ nào, theo bất kỳ thỏa thuận nào giữa Khách hàng và Aura Beauty Clinic; 

m. Cho các nhà cung cấp/các bên cung cấp dịch vụ/đối tác của Aura Beauty Clinic để thực hiện dịch vụ cho Khách hàng và/hoặc Aura Beauty Clinic; 

n. Cho bất kỳ mục đích nào khác được yêu cầu hoặc cho phép bởi bất kỳ luật, quy định, hướng dẫn và/hoặc các Cơ quan nhà nước có thẩm quyền; 

o. Để thực hiện các hoạt động khác có liên quan đến việc cung cấp, vận hành, xử lý và quản lý của Aura Beauty Clinic đối với các sản phẩm, dịch vụ cho Khách hàng; 

p. Để phục vụ các mục đích khác có liên quan đến hoạt động kinh doanh của Aura Beauty Clinic mà Aura Beauty Clinic cho là phù hợp tại từng thời điểm; và 

q. Các mục đích hợp lý khác có liên quan đến những mục đích được nêu trên. 

3.2.2. Aura Beauty Clinic sẽ yêu cầu sự cho phép từ Khách hàng trước khi sử dụng dữ liệu cá nhân của Khách hàng cho mục đích khác ngoài các mục đích đã được nêu tại Điều khoản và điều kiện chung về BVDLCN. 

3.3. Xử lý dữ liệu cá nhân trong một số trường hợp đặc biệt 

3.3.1. Aura Beauty Clinic sẽ có thể ghi âm, ghi hình và xử lý dữ liệu cá nhân thu thập được từ camera quan sát (“CCTV”) tại các khu vực có lắp CCTV (bao gồm nhưng không giới hạn khu vực ở hành lang, khu vực lối ra/lối ,..) phù hợp với các yêu cầu đảm bảo an ninh trong hoạt động Aura Beauty Clinic và cho Khách hàng theo quy định của của pháp luật. Tuy nhiên, Aura Beauty Clinic đảm bảo sẽ có phương thức thông báo phù hợp đến Khách hàng theo đúng quy định của pháp luật. 

3.3.2. Aura Beauty Clinic luôn tôn trọng và bảo vệ dữ liệu cá nhân của trẻ em. Ngoài các biện pháp bảo vệ dữ liệu cá nhân được quy định theo pháp luật, trước khi xử lý dữ liệu cá nhân của trẻ em, Aura Beauty Clinic sẽ thực hiện xác minh tuổi của trẻ em và yêu cầu sự đồng ý của (i) trẻ em và/hoặc (ii) cha, mẹ hoặc người giám hộ của trẻ em theo quy định của pháp luật. 

3.3.3. Bên cạnh tuân thủ theo các quy định pháp luật có liên quan khác, đối với việc xử lý dữ liệu cá nhân liên quan đến dữ liệu cá nhân của người bị tuyên bố mất tích/ người đã chết, Aura Beauty Clinic sẽ phải được sự đồng ý của một trong số những người có liên quan theo quy định của pháp luật hiện hành. 

3.4. Việc chuyển giao và tiết lộ dữ liệu cá nhân 

3.4.1. Nhằm thực hiện các mục đích và hoạt động xử lý dữ liệu cá nhân tại Điều khoản và điều kiện về BVDLCN này, Aura Beauty Clinic có thể tiết lộ dữ liệu cá nhân của Khách hàng hoặc dữ liệu cá nhân của các bên thứ ba có liên quan đến Khách hàng, cho một hoặc các bên dưới đây: 

a. Các công ty và/hoặc các tổ chức trong hệ thống Aura Beauty Clinic; 

b. Các đối tác kinh doanh, nhà cung cấp phần thưởng, nhà cung cấp quà tặng, các bên đồng thương hiệu, chương trình khách hàng thân thiết, các nhà quảng cáo, tổ chức từ thiện hoặc tổ chức phi lợi nhuận; và các tổ chức khác liên quan đến bất kỳ sản phẩm, dịch vụ nào mà Aura Beauty Clinic cung cấp cho Khách hàng; 

c. Các cơ quan nhà nước có thẩm quyền tại Việt Nam hoặc bất kỳ cá nhân, cơ quan có thẩm quyền hoặc cơ quan quản lý hoặc bên thứ ba mà Aura Beauty Clinic được phép hoặc bắt buộc phải tiết lộ theo quy định pháp luật của bất kỳ quốc gia, hoặc theo bất kỳ hợp đồng/thỏa thuận hoặc cam kết nào khác giữa bên thứ ba và Aura Beauty Clinic; 

d. Bất kỳ cá nhân nào sở hữu tài khoản chung cùng với Khách hàng; 

e. Bất kỳ cá nhân có liên quan đến việc thực thi hoặc duy trì bất kỳ quyền hoặc nghĩa vụ nào theo (các) thỏa thuận giữa Khách hàng với Aura Beauty Clinic; 

f. Các bên thứ ba mà Khách hàng đồng ý hoặc Aura Beauty Clinic có cơ sở pháp lý để chia sẻ dữ liệu cá nhân của Khách hàng. 

3.4.2. Ngoài ra, các tổ chức riêng lẻ thuộc hệ thống Aura Beauty Clinic, thương nhân và đối tác chiến lược của Aura Beauty Clinic có thể liên hệ với Khách hàng về các sản phẩm, dịch vụ và ưu đãi mà Aura Beauty Clinic tin rằng Khách hàng có thể quan tâm hoặc mang lại lợi ích cho Khách hàng. 

3.4.3. Mặt khác, Aura Beauty Clinic sẽ xem dữ liệu cá nhân của Khách hàng là riêng tư và bí mật. Ngoài các bên đã nêu ở trên, Aura Beauty Clinic sẽ không tiết lộ dữ liệu của Khách hàng cho bất kỳ bên nào khác, trừ các trường hợp: 

a. Khi có sự đồng ý của Khách hàng; 

b. Khi Aura Beauty Clinic được yêu cầu hoặc được phép tiết lộ theo quy định pháp luật; hoặc theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; 

c. Khi Aura Beauty Clinic chuyển giao quyền và nghĩa vụ theo (các) thỏa thuận giữa Khách hàng và Aura Beauty Clinic; 

04. Chuyển giao dữ Liệu Cá Nhân ra nước ngoài

4.1. Nhằm thực hiện mục đích xử lý dữ liệu cá nhân tại Điều khoản và điều kiện về BVDLCN này, Aura Beauty Clinic có thể phải cung cấp/chia sẻ dữ liệu cá nhân của Khách hàng đến các bên thứ ba liên quan của Aura Beauty Clinic và các bên thứ ba này có thể tại Việt Nam hoặc bất cứ địa điểm nào khác nằm ngoài lãnh thổ Việt Nam. 

4.2. Khi thực hiện việc cung cấp/chia sẻ dữ liệu cá nhân ra nước ngoài , Aura Beauty Clinic sẽ yêu cầu bên tiếp nhận đảm bảo rằng dữ liệu cá nhân của Khách hàng được chuyển giao cho họ sẽ bảo mật và an toàn. Aura Beauty Clinic đảm bảo tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý và quy định liên quan đến việc chuyển giao dữ liệu cá nhân của Khách hàng. 

05. Quyền và nghĩa vụ của Khách hàng liên quan đến dữ liệu cá nhân cung cấp cho Aura Beauty Clinic

5.1. Khách hàng có các quyền sau đây: (i) Quyền được biết; (ii) Quyền đồng ý; (iii) Quyền truy cập; (iv) Quyền rút lại sự đồng ý; (v) Quyền xóa dữ liệu; (vi) Quyền hạn chế xử lý dữ liệu; (vii) Quyền cung cấp dữ liệu; (viii) Quyền phản đối xử lý dữ liệu; (ix) Quyền khiếu nại, tố cáo, khởi kiện; (x) Quyền yêu cầu bồi thường thiệt hại; (xi) Quyền tự bảo vệ và các quyền có liên quan khác theo quy định của pháp luật. 

5.2. Trong phạm vi pháp luật cho phép, Khách hàng có thể thực hiện các quyền của mình bằng cách liên hệ với Aura Beauty Clinic theo thông tin được cung cấp. 

5.3. Aura Beauty Clinic, bằng sự nỗ lực hợp lý, sẽ thực hiện yêu cầu hợp pháp và hợp lệ từ Khách hàng trong khoảng thời gian luật định kể từ khi nhận được yêu cầu hoàn chỉnh và hợp lệ và phí xử lý liên quan (nếu có) từ Khách hàng, tùy thuộc vào quyền của Aura Beauty Clinic được viện dẫn đến bất kỳ sự miễn trừ và/hoặc ngoại lệ nào theo quy định pháp luật. 

5.4. Trong trường hợp Khách hàng rút lại sự đồng ý của mình, yêu cầu xóa dữ liệu và/hoặc thực hiện 

các quyền có liên quan khác đối với bất kỳ hoặc tất cả các dữ liệu cá nhân của Khách hàng, và tuỳ thuộc vào bản chất yêu cầu của Khách hàng, Aura Beauty Clinic có thể sẽ xem xét và quyết định về việc không tiếp tục cung cấp các sản phẩm, dịch vụ của Aura Beauty Clinic cho Khách hàng. 

Các hành vi được thực hiện bởi Khách hàng theo quy định này sẽ được xem là sự đơn phương chấm dứt từ phía Khách hàng cho bất kỳ mối quan hệ nào giữa Khách hàng với Aura Beauty Clinic, và hoàn toàn có thể dẫn đến sự vi phạm nghĩa vụ hoặc các cam kết theo hợp đồng giữa Khách hàng với Aura Beauty Clinic, đồng thời Aura Beauty Clinic bảo lưu các quyền và biện pháp khắc phục hợp pháp của Aura Beauty Clinic trong những trường hợp đó. Theo đó, Aura Beauty Clinic sẽ không chịu trách nhiệm đối với Khách hàng cho bất kỳ tổn thất nào phát sinh, và các quyền hợp pháp của Aura Beauty Clinic sẽ được bảo lưu một cách rõ ràng đối với việc giới hạn, hạn chế, tạm ngừng, hủy bỏ, ngăn cản, hoặc cấm đoán đó. 

5.5. Vì mục đích bảo mật, Khách hàng có thể cần phải đưa ra yêu cầu của mình bằng văn bản hoặc sử dụng phương pháp khác để chứng minh và xác thực danh tính của Khách hàng. Aura Beauty Clinic có thể yêu cầu Khách hàng xác minh danh tính trước khi xử lý yêu cầu của Khách hàng.

06. Biện pháp Bảo mật dữ liệu cá nhân

6.1. Aura Beauty Clinic xem các dữ liệu cá nhân của Khách hàng như là tài sản quan trọng nhất của Aura Beauty Clinic và Aura Beauty Clinic đảm bảo tính bảo mật, an toàn, tuân thủ pháp luật, hạn chế các hậu quả, thiệt hại không mong muốn có khả năng xảy ra (bao gồm nhưng không giới hạn: rò rỉ dữ liệu hoặc xử lý dữ liệu không phù hợp gây tổn hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của Khách hàng). Trách nhiệm bảo mật dữ liệu cá nhân của Khách hàng là yêu cầu bắt buộc Aura Beauty Clinic đặt ra cho toàn thể nhân viên. 

6.2. Aura Beauty Clinic thực hiện trách nhiệm bảo vệ dữ liệu cá nhân theo quy định của pháp luật hiện hành với các phương pháp bảo mật tốt nhất và thường xuyên xem xét và cập nhật các biện pháp quản lý và kỹ thuật khi xử lý dữ liệu cá nhân của Khách hàng (nếu có). 

07. Lưu trữ dữ liệu cá nhân

7.1. Dữ liệu cá nhân của Khách hàng do Aura Beauty Clinic lưu trữ sẽ được bảo mật. Aura Beauty Clinic sẽ thực hiện các biện pháp hợp lý để bảo vệ dữ liệu cá nhân của Khách hàng. 

7.2. Aura Beauty Clinic sẽ áp dụng các tiêu chuẩn về bảo mật dữ liệu đảm bảo phù hợp với quy định pháp luật hiện hành. 

7.3. Aura Beauty Clinic lưu trữ dữ liệu cá nhân của Khách hàng trong khoảng thời gian cần thiết để hoàn thành các mục đích theo Điều khoản và điều kiện chung về BVDLCN này, trừ khi thời gian lưu trữ dữ liệu cá nhân lâu hơn được yêu cầu hoặc cho phép bởi các quy định pháp luật hiện hành. 

08. Sửa đổi

Aura Beauty Clinic có thể sửa đổi, cập nhật hoặc điều chỉnh các điều khoản của Điều khoản và điều kiện chung về BVDLCN này tùy từng thời điểm. Thông báo về bất kỳ sự sửa đổi, cập nhật hoặc điều chỉnh nào sẽ được cập nhật, đăng tải trên trang điện tử của Aura Beauty Clinic: https://auraclinic.vn và/ hoặc thông báo đến Khách hàng thông qua các phương tiện liên lạc khác mà Aura Beauty Clinic cho là phù hợp. 

09. Thông tin liên hệ xử lý dữ liệu cá nhân

Trường hợp Khách hàng có bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến Điều khoản và điều kiện chung về BVDLCN hoặc các vấn đề liên quan đến quyền của chủ thể dữ liệu hoặc xử lý dữ liệu cá nhân của Khách hàng, Khách hàng vui lòng liên hệ theo thông tin dưới đây: 

Trung tâm dịch vụ khách hàng: 1900.63 33 23