Botox xoá nhăn 3 bộ phận KR

보톡스 주름 3부위

눈가, 미간, 이마, 자갈턱, 콧볼, 눈밑, 콧잔등

주름 3부위 보톡스란?

주름 보톡스 시술은 근육 움직임으로 발생되는 표정 주름을 일정 기간 동안 안면 근육의 마비를 유도, 특정 표정 시 근육운동을 방해하여 주름을 완화시켜주는 시술입니다. 때문에 시술 후 약간의 어색한 표정과 팽팽한 느낌을 주게 되어 주름이 개선되어 보이는 효과를 주는시술입니다.

botox xoá nhăn 3 bộ phận

시술 순서


STEP 1

1:1 개인 상담


STEP 2

아이스 마취


STEP 3

정품정량 확인


STEP 4

시술 진행

주름 보톡스의 장점


01

짧은 시술 시간! 10분~20분


02

간편한 주사시술


03

일상생활 바로가능!


04

주름을 완화하여 탱탱하게!

시술추천대상 시술 전 꼭 확인하세요!

01

표정으로 인해 주름이 생기는 분

02

노화로 인한 주름이 고민인 분

03

찌뿌리고 있는 인상을 가지고 계신 분

04

노화로 인한 피부처짐이 고민이신 분

주름 보톡스 Q&A

주름 보톡스 시술은 근육 움직임으로 발생되는 표정 주름을 일정 기간 동안 안면 근육의 마비를 유도, 특정 표정 시 근육운동을 방해하여 주름을 완화시켜주는 시술입니다. 때문에 시술 후 약간의 어색한 표정과 팽팽한 느낌을 주게 되어 주름이 개선되어 보이는 효과를 주는시술입니다.

이마보톡스는 이마의 가로주름을 완화시켜줍니다.
미간보톡스는 찌뿌린 인상을 완화시켜주며,
눈가/눈밑보톡스는 웃을 때 눈가/눈밑에 생기는 주름을 완화시켜주는 효과가 있습니다.
콧잔등보톡스는 콧대의 가로 주름과 고양이 주름을 완화시켜주며, 콧볼보톡스는 벌렁거리는 콧볼 교정 효과가 있습니다.
자갈턱보톡스는 호두처럼 오돌토돌한 턱모양을 완화시켜줍니다.

주름보톡스의경우 시술 후 1-2주안으로 효과를 느낄 수 있으며, 2-3개월 정도 보톡스 약효가 지속됩니다. 개개인의 근육량 사용량이나 생활습관에 따라 유지기간의 차이가 발생하기 때문에, 2-3개월 간격으로 시술을 권장드립니다.

시술 후 2~3일간 무리한 음주 및 흡연은 피해주시는게 좋습니다.

1. 시술 후 시술 부위에 자극을 피해 주세요. 시술 2시간 후 세안 및 화장 가능합니다.

2. 시술 후 올록 볼록한 붓기, 붉음증 등은 1시간 후에 자연 회복 되니 염려하지 마세요 .

3.1~2주간은 가벼운 운동을 제외한 무리한 근력 운동은 자제해 주세요. ( 바디보톡스 )

4. 시술 후 바늘 자국 멍이 생길 수 있습니다. 1~2주 내에 회복되고 화장으로 커버 가능한 정도이니 너무 걱정 마세요.

5. 리터치 가능 기간은 2주로, 1~2주 경과 지켜보신 후 2주내로 리터치 예약 부탁드립니다.
(주름보톡스)

** 이마 보톡스 시술 후 갈매기 눈썹 현상은 부작용이 아니니 너무 걱정하지 말고 내원해 주시면 바로 교정 가능하시니 내원 부탁드립니다.

6.턱보톡스 시술 후 근육의 회복을 늦추기 위해서 딱딱하고 질긴 음식의 섭취를 자제해 주세요.

7. 턱보톡스 시술은 리터치가 포함되어 있지 않은 정량 시술로, 개인의 근육량에 따라 완전 소멸되지 않으실 경우 1달 뒤 추가 시술을 권장 드립니다.

프로모션

Tiêm Xoá Nhăn 3 Bộ Phận Hàn Quốc

(Bs. Việt Nam thực hiện)
Không áp dụng cùng các chương trình khuyến mãi khác. Chất tiêm chính hãng, đủ lượng, trực tiếp chia nhỏ thuốc!

1,200,000 đ  (3,000,000 đ)
Tiêm Xoá Nhăn 3 Bộ Phận Mỹ Allergan

Không áp dụng cùng các chương trình khuyến mãi khác. Chất tiêm chính hãng, đủ lượng, trực tiếp chia nhỏ thuốc!. Đã bao gồm retouch 1 lần.

7,000,000 đ  (10,500,000 đ)
Tiêm Xoá Nhăn 3 Bộ Phận Đức Xeomin

Không áp dụng cùng các chương trình khuyến mãi khác. Chất tiêm chính hãng, đủ lượng, trực tiếp chia nhỏ thuốc!

3,000,000 đ  (7,000,000 đ)

연관 시술 추천 주름보톡스

Tiêm Thon Gọn Hàm

Tác động thon gọn góc hàm, sắc nét gương mặt V.line

1,200,000 đ ~
Nâng Cơ Shurink 300 Shots

Shurink là công nghệ laser tác động vào lớp cân cơ giúp tăng sinh collagen, tăng đàn hồi, săn chắc và trẻ hoá da

2,800,000 đ ~
Tiêm Body 100 Unit

Tiêm thon gọn cơ vai, bắp chân, bắp đùi, bắp tay, giúp bạn sỡ hữu cơ thể thon gọn tự tin.

1,900,000 đ ~