Botox Thon Gọn Hàm Kr

Liệu Trình

턱 보톡스

턱 근육 축소
갸름한 턱라인 만들기!

Botox thon gọn hàm

시술 과정

Step 1

1:1 맞춤 상담

Step 2

아이스 마취

Step 3

정품 정량 확인

Step 4

안전한 시술 진행 

턱 보톡스 장점


01

5~10분 이내의 빠른 시술 


02

간편한 주사시술


03

일상생활 바로가능!


04

아름다운 V라인!

시술추천대상 시술 전 꼭 확인하세요!


01

사각턱이 고민 이신 분


02

날렵한 턱선을 원하시는 분


03

브이라인을 찾으시는 분 


04

턱 근육이 발달 및 이갈이 완화를 필요 하신 분 

턱보톡스 Q&A

클로스트리디움 보튤리늄 톡신이 주성분으로,
일정 기간 동안 근육 사용을 줄여주어 표정 근육 사용으로 생겨나는 얼굴의 주름을 개선해 주고
사각턱, 승모근, 종아리 등 부피가 큰 근육의 사이즈 감소 효과를 기대할 수 있는 시술입니다.
또한 땀이 과하게 분비되는 부위의 땀 분비량을 줄여주어 다한증 개선에도 효과적입니다.

이갈이 방지 목적으로 시술을 원하시는 경우에도 많이 진행하시는 시술입니다. 턱보톡스 시술로 인해 근본적인 이갈이 치료는 할 수 없겠으나 일정기간 저작근에 힘을 약화시키기때문에 부수적으로 이갈이 강도가 줄어들어 통증 감소, 불편감 완화 되는 효과를 볼 수 있습니다.

턱보톡스는 시술 후 효과가 바로 나타나는 것이 아닌 서서히 나타납니다. 간혹 근육량이 많은 고객님은 다른 분들과 다르게 50U 용량으로 부족하여 효과가 미비하다 라고 느끼실 수 있으며, 애초에 저작근에 근육이 크지않거나 주기적으로 시술을 받으셔서 이전과 다르게 줄어들 근육이 크게 없는 경우에도 효과를 크게 못느끼실 수 있습니다. 또한 저작근 사용량이 많으신 경우에도 근육이 빨리 회복되는 과정에서 효과가 미비하다고 느끼실 수 있으니 저작근 사용량이 많은 경우나 근육량이 크신 분들은 시술 후 4주 정도 지켜보시고 근육 체크 후 추가시술 진행해보는 것도 권장드립니다.

턱 보톡스 유지 기간은 일반적으로 시술 후 3개월 정도까지 효과가 유지되고 3개월 지나고 나서부터는 턱 근육 힘이 서서히 돌아오기 시작합니다. 보통 시술 주기는 이때쯤 3-6개월 주기로 진행을 권장드리고 있으나 개개인의 근육량, 근육사용량(운동량)에 따라 다르기때문에 근육이 돌아왔다고 느껴지시면 그 시점부터 재시술이 가능합니다.

본원 턱보톡스 시술 후 리터치 시술은 진행하고 있지않습니다. 추가적으로 시술이 필요하실때엔 재시술을 권장드리고 있습니다.

프로모션

Thon Gọn Hàm Hàn Quốc

(Bs. Việt Nam thực hiện)
Không áp dụng cùng các chương trình khuyến mãi khác. Chất tiêm chính hãng, đủ lượng, trực tiếp chia nhỏ thuốc!

1,200,000 đ  (3,000,000 đ)
Thon Gọn Hàm Mỹ Allergan

Không áp dụng cùng các chương trình khuyến mãi khác. Chất tiêm chính hãng, đủ lượng, trực tiếp chia nhỏ thuốc!

4,500,000 đ  (7,500,000 đ)
Thon Gọn Hàm Đức Xeomin

Không áp dụng cùng các chương trình khuyến mãi khác. Chất tiêm chính hãng, đủ lượng, trực tiếp chia nhỏ thuốc!

2,800,000 đ  (6,500,000 đ)

연관 시술 추천 턱 보톡스

Tightening

Giúp săn chắc và gọn cơ tạo gương mặt sắc nét V-Line

2,400,000 đ ~
Xóa Nếp Nhăn 3 Bộ Phận

Xóa nhăn các bộ phận đuôi mắt, cau mày, trán, cằm, cánh mũi, sống mũi, xóa bỏ các nếp nhăn tuổi tác

1,200,000 đ ~
Body 100 Unit

Thon gọn cơ vai, bắp chân, bắp đùi, bắp tay, giúp bạn sỡ hữu cơ thể thon gọn tự tin

1,200,000 đ ~
Dermotoxin

Làm phẳng các nếp nhăn li ti, mang lại làn da tươi trẻ, săn chắc

4,000,000 đ ~