Botox Thon Gọn Hàm Kr

턱 보톡스

턱 근육 축소
갸름한 턱라인 만들기!

Botox thon gọn hàm

시술 과정

Step 1

1:1 맞춤 상담

Step 2

아이스 마취

Step 3

정품 정량 확인

Step 4

안전한 시술 진행 

턱 보톡스 장점


01

5~10분 이내의 빠른 시술 


02

간편한 주사시술


03

일상생활 바로가능!


04

아름다운 V라인!

시술추천대상 시술 전 꼭 확인하세요!


01

사각턱이 고민 이신 분


02

날렵한 턱선을 원하시는 분


03

브이라인을 찾으시는 분 


04

턱 근육이 발달 및 이갈이 완화를 필요 하신 분 

턱보톡스 Q&A

클로스트리디움 보튤리늄 톡신이 주성분으로,
일정 기간 동안 근육 사용을 줄여주어 표정 근육 사용으로 생겨나는 얼굴의 주름을 개선해 주고
사각턱, 승모근, 종아리 등 부피가 큰 근육의 사이즈 감소 효과를 기대할 수 있는 시술입니다.
또한 땀이 과하게 분비되는 부위의 땀 분비량을 줄여주어 다한증 개선에도 효과적입니다.

이갈이 방지 목적으로 시술을 원하시는 경우에도 많이 진행하시는 시술입니다. 턱보톡스 시술로 인해 근본적인 이갈이 치료는 할 수 없겠으나 일정기간 저작근에 힘을 약화시키기때문에 부수적으로 이갈이 강도가 줄어들어 통증 감소, 불편감 완화 되는 효과를 볼 수 있습니다.

턱보톡스는 시술 후 효과가 바로 나타나는 것이 아닌 서서히 나타납니다. 간혹 근육량이 많은 고객님은 다른 분들과 다르게 50U 용량으로 부족하여 효과가 미비하다 라고 느끼실 수 있으며, 애초에 저작근에 근육이 크지않거나 주기적으로 시술을 받으셔서 이전과 다르게 줄어들 근육이 크게 없는 경우에도 효과를 크게 못느끼실 수 있습니다. 또한 저작근 사용량이 많으신 경우에도 근육이 빨리 회복되는 과정에서 효과가 미비하다고 느끼실 수 있으니 저작근 사용량이 많은 경우나 근육량이 크신 분들은 시술 후 4주 정도 지켜보시고 근육 체크 후 추가시술 진행해보는 것도 권장드립니다.

턱 보톡스 유지 기간은 일반적으로 시술 후 3개월 정도까지 효과가 유지되고 3개월 지나고 나서부터는 턱 근육 힘이 서서히 돌아오기 시작합니다. 보통 시술 주기는 이때쯤 3-6개월 주기로 진행을 권장드리고 있으나 개개인의 근육량, 근육사용량(운동량)에 따라 다르기때문에 근육이 돌아왔다고 느껴지시면 그 시점부터 재시술이 가능합니다.

본원 턱보톡스 시술 후 리터치 시술은 진행하고 있지않습니다. 추가적으로 시술이 필요하실때엔 재시술을 권장드리고 있습니다.

프로모션

Allergan (USA) Botox for 50 units
4.500.000 VND (7,500,000 VND)~ 176 USD
Korean Botox for 50 unit

1.200.000 VND (3.000.000 VND)~ 48 USD

Xeomin (Germany) Botox for 50 units

2,800,000 VND (6,500,000 VND)~ 110 USD

연관 시술 추천 턱 보톡스

Tightening

Giúp săn chắc và gọn cơ tạo gương mặt sắc nét V-Line

2,400,000 đ ~
Xóa Nếp Nhăn 3 Bộ Phận

Xóa nhăn các bộ phận đuôi mắt, cau mày, trán, cằm, cánh mũi, sống mũi, xóa bỏ các nếp nhăn tuổi tác

1,200,000 đ ~
Body 100 Unit

Thon gọn cơ vai, bắp chân, bắp đùi, bắp tay, giúp bạn sỡ hữu cơ thể thon gọn tự tin

1,900,000 đ ~
Dermotoxin

Làm phẳng các nếp nhăn li ti, mang lại làn da tươi trẻ, săn chắc

4,000,000 đ ~